Darovací podmínky Dobrého skutku, z.s.

1. Úvodní ustanovení

Tyto darovací podmínky upravují práva a povinnosti vzniklá odesláním objednávky daru Dárcem Dobrému skutku, z.s., se sídlem Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČO: 269 96 308, který je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. L 4290, jakožto zprostředkovatelem peněžního daru pro Obdarovaného.

2. Vymezení pojmů

Dobrým skutkem se rozumí spolek Dobrý skutek, z.s. fungující za účelem cílené podpory fyzických osob, které se ocitly ve složité životní situaci, popř. za účelem podpory právnických osob, které lidem ve složité životní situaci také pomáhají.

Základní údaje:
- Název: Dobrý skutek, z.s.
- IČO: 269 96 308
- Sídlo: Jiráskovo náměstí 2684/2, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
- Číslo bankovního účtu: 5005005006/2010

Obdarovaným je fyzická osoba, která se ocitla ve složité životní situaci, a která na základě poskytnutého Daru obdrží od Dobrého skutku Předmět sbírky za účelem zlepšení své složité životní situace či zdravotního stavu, popř. právnická osoba, která se ocitla ve složité ekonomické situaci, která na základě poskytnutého Daru obdrží od Dobrého skutku Předmět sbírky za účelem zlepšení poskytovaných služeb pro klienty.

Dárcem je osoba, která poskytne Dobrému skutku finanční prostředky za účelem pomoci konkrétnímu Obdarovanému nebo za účelem obecné podpory Dobrého skutku.

Darem jsou peněžní prostředky poskytnuté Dárcem ve prospěch Dobrého skutku za účelem podpory Obdarovaného nebo za účelem obecné podpory Dobrého skutku.

Darováním je záměr Dárce (vyjádřený elektronickým darovacím formulářem) bezplatně převést vlastnické právo k penězům určeným pro Dobrý skutek, který s těmito penězi následně naloží tak, že uhradí příslušný Předmět sbírky ve prospěch Obdarovaného, popř. ve výjimečných případech převede peněžní prostředky na bankovní účet Obdarovaného. Neobdržením peněz na účet Dobrého skutku ve lhůtě čtrnácti dnů od obdržení objednávky daru, je darování ukončeno a zaniká.

Předmětem sbírky je jakákoliv věc (např. léky, invalidní vozík atp.) či služby (asistenční služba, různé typy terapií atp.) sloužící potřebě Obdarovaného, případně též peníze na úhradu Předmětu sbírky.

3. Základní ustanovení

Darováním je záměr Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k penězům ve prospěch Dobrého skutku. Dobrý skutek s těmito penězi následně naloží tak, že příslušnému dodavateli uhradí příslušný Předmět sbírky určený ve prospěch Obdarovaného.

Darování je zahájeno elektronickým darovacím formulářem na internetových stránkách Dobrého skutku.

Dárce poskytne Dar jedním z níže uvedených způsobů poskytnutí daru.

Dobrý skutek se zavazuje všechny Dary poskytnuté Dárci v souladu s těmito darovacími podmínkami přijmout a naložit s nimi tak, aby přijaté Dary sloužily výhradně k účelu, pro který byl příslušný Dar poskytnut.

Dobrý skutek je oprávněn Dar použít na jiný účel, pokud příslušná sbírka určená ve prospěch příslušného Obdarovaného je již naplněna, pokud již nelze dar pro Obdarovaného z jakéhokoli důvodu objektivně použít (např. smrt Obdarovaného či zánik Obdarovaného), nebo pokud Dárce poskytl Dar za účelem obecné podpory Dobrého skutku. V takovém případě Dárce souhlasí s tím, aby Dobrý skutek rozhodl dle svého uvážení o použití Daru pro jiného Obdarovaného.

4. Darování a Potvrzení o daru

Dárce učiní dle své volby výběr konkrétního projektu (Obdarovaného), na který přispěje Darem. Popřípadě Dárce zvolí možnost poskytnutí Daru za účelem obecné podpory Dobrého skutku.
Dárce poskytuje dar dvěma možnými způsoby:

  1. Platba platební kartou nebo rychlým bankovním převodem. (Dárce při zvolení této varianty obdrží informační e-mail s Potvrzením o poskytnutí Daru ve formátu PDF.)
  2. Platba bankovním převodem nebo za pomoci QR kódu. (Dárce při zvolení této varianty obdrží nejprve e-mail s platebními údaji, po uhrazení předmětné částky obdrží informační e-mail s Potvrzením o poskytnutí Daru ve formátu PDF.)
Proces Darování je zahájen v okamžiku, kdy Dárce na internetových stránkách Dobrého skutku odklikne udělení souhlasu s poskytnutím Daru prostřednictvím odeslání příslušného elektronického darovacího formuláře přes internetové stránky Dobrého skutku.

Odesláním elektronického darovacího formuláře dojde automaticky k uzavření Darovací smlouvy, čímž smluvní strany vyjadřují souhlas s těmito darovacími podmínkami a zároveň se tím zavazují tyto darovací podmínky dodržovat a řídit se jimi.

Dárce je povinen při Darování poskytnout Dobrému skutku své identifikační údaje (zejména jméno, příjmení / název / obchodní firma, e-mailová adresa).

Dobrý skutek Dárci po obdržení Daru vystaví a zašle Potvrzení o přijetí daru.

Potvrzení o daru slouží k odečtu od základu daně. Přikládá se k daňovému přiznání, které se odevzdává v prvním kvartále nového kalendářního roku. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) či zaměstnanci, kteří si daňové přiznání podávají sami, uplatní odpočet z daní přímo ve svém přiznání. Zaměstnanci, jimž přiznání zpracovává zaměstnavatel, odevzdávají potvrzení o daru své mzdové účtárně, a to nejpozději do poloviny února.

Potvrzení pravidelných darů rozesíláme vždy v průběhu ledna (platí pro dary zaplacené v předchozím kalendářním roce).

V případě, že jste Potvrzení za váš dar neobdrželi, kontaktujte nás prosím na adrese info@dobryskutek.cz.

5. Zrušení Darování

Darování se automaticky ruší, pokud Dárce neuhradí předmět Daru do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byl odeslán elektronický darovací formulář.

6. Společná a závěrečná ustanovení

Vztah založený na těchto darovacích podmínkách se řídí právem České republiky.

Dárce bere na vědomí, že Dobrý skutek může zpracovávat osobní údaje Dárce (je-li Dárce fyzickou osobou). Zpracování osobních údajů je upraveno v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Smluvní vztahy neupravené těmito darovacími podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tyto darovací podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2023.