Dobrý skutek je tu pro každého, kdo se nachází v životní situaci, kdy potřebuje pomoc, která spadá do oblastí naší působnosti.

Podrobné informace a pokyny pro podání žádosti o finanční dar najdete v textu Informace pro žadatele.

Upozornění:
Finanční pomoc neposkytujeme na nákup automobilu, finanční dluhy jakéhokoli druhu, léčbu v zahraničí a na delfinoterapii.

Pečlivě vyplněnou a zkompletovanou žádost můžete zaslat následujícími způsoby:
  1. přes webové rozhraní Dobrého skutku: Online Formulář k žádosti o dar vyplňte a do příloh nahrajte čitelně naskenované/ofocené Čestné prohlášení spolu s dalšími požadovanými dokumenty.
  2. elektronicky: Formulář k žádosti o dar a Čestné prohlášení spolu s ostatními požadovanými dokumenty naskenujte/čitelně vyfoťte a pošlete v příloze e-mailu na adresu prijemzadosti@dobryskutek.cz
  3. poštou: Dokumenty lze poslat také prostřednictvím České pošty na adresu uvedenou v kontaktech.

Pečlivě a správně vyplněná žádost (se všemi požadovanými dokumenty) je administrativně zpracována a postoupena schvalovacímu řízení. Každá žádost je posuzovaná individuálně, součástí posouzení může být i osobní návštěva žadatele.

Je-li žádost schválena, může být prostřednictvím webových stránek Dobrého skutku spuštěna finanční sbírka. Schválením získává žadatel garanci, že jeho finanční dar bude naplněn ať už od dárců, nebo z rezervních fondů spolku.

Jestliže se po schválení žádosti podstatně změní situace žadatele nebo získá prostředky z jiných zdrojů, je třeba nám tuto skutečnost neprodleně oznámit.

Po ukončení sbírky je žadateli vystavena darovací smlouva a podepsána oběma stranami.

Vzhledem k množství žádostí může být čekací lhůta na zpracování a posouzení žádosti i několik měsíců, podávejte proto žádost s dostatečným časovým předstihem.

Maximální limit finanční pomoci činí 100 000 Kč pro jednoho žadatele (fyzickou i právnickou osobu). O příspěvek lze žádat opakovaně do navršení stanoveného limitu.

Finanční příspěvky neposkytujeme na účet žadatele, faktury proplácíme přímo dodavateli zdravotní pomůcky či služby.

O finanční dar lze požádat opakovaně do vyčerpání stanoveného limitu 100 000 Kč pro jednoho žadatele (fyzickou i právnickou osobu).

Pro podání opakované žádosti nemáme žádné časové omezení.

Ano. Podporujeme zdravotnické, sociální a vzdělávací neziskové organizace, které se zabývají vším, co je pro nás důležité. Čti více.

K posouzení žádosti organizace/právnické osoby je potřeba:

  • formulář k žádosti o dar
  • aktuální výroční zpráva (ev. zpráva o hospodaření)
  • motivační dopis - zdůvodnění žádosti v upravitelné formě (ideálně Word)
  • cenová kalkulace - doklad o ceně požadované pomůcky či služby
  • logo organizace
  • fotografie (1-3 kvalitní fotografie ilustrující činnost organizace)

Čistá sbírka je sbírka bez garance dosažení cílové částky.

Dobrý skutek může ve výjimečných případech schválit klientovi žádost o finanční dar bez záruky dosažení požadované částky, tj. bez možnosti dorovnání z rezervních fondů spolku.

Zveřejnit tzv. čistou sbírku umožňujeme zpravidla klientům, kteří u naší organizace již vyčerpali stanovený limit daru (100 000 Kč).

Podmínkou je, že si žadatel sám aktivně hledá dárce z řad svých přátel, kamarádů a známých. Dobrý skutek je pouze “prostředníkem”, který finanční dary shromažďuje a vystavuje Potvrzení o daru, a tím sbírku legalizuje.

Na “čistou sbírku” mohou přispívat všichni dárci, kteří si ji vyberou na webových stránkách mezi ostatními žádostmi. Není-li cílové částky dosaženo, může výbor schválit žadateli změnu účelu daru. V opačném případě může být vybraná částka rozdělena mezi ostatní klienty.

Adopce Dobrého skutku je projekt dlouhodobé finanční pomoci pro klienty ve výhledově  těžké životní situaci. Vybraný klient je tzv. adoptován jedním či několika dárci, a ti mu fixní měsíční částkou přispívají na požadovaný účel. Podpůrná částka pro jednoho klienta činí průměrně 3 000 Kč za měsíc. Pomoc je přislíbena na jeden rok, ale podpora klientů a pomoc dárců trvá většinou i několik let.

Projekt Adopce Dobrého skutku odstartoval v roce 2006 s pěti klienty, kteří získali své virtuální „adoptivní rodiče“ z řad spolupracovníků Broker Consulting. Během let se postupně přidávali další dárci a přibývali další „adoptovaní“ klienti.

V současnosti máme v projektu 11 klientů a 35 adoptivních rodičů.  Ročně se tak podaří nashromáždit pro každého klienta průměrně 30 000 Kč. Účelem podpory je nejčastěji úhrada asistenčních a odlehčovacích služeb, terapií a potravinových doplňků.