Finanční dar musí být připsán na náš účet do 14 dnů od obdržení potvrzovacího emailu. Pokud dar nebude do této lhůty na našem účtu, bude plánovaný dar stornován.

V takovém případě si, bohužel, musíte vybrat jiného klienta nebo nechat výběr na nás. Vybereme takového klienta, který váš dar nejvíce potřebuje.

Napište nám přes kontaktní formulář.

U pravidelného dárcovství výběr klienta není možný (s výjimkou Adopce DS). Pravidelné dary tvoří tzv. finanční rezervy, jimiž doplňujeme žádosti do 20 000 Kč a žádosti, které se přes webové stránky neplní dostatečně rychle nebo jejichž naplnění spěchá. Rozdělování rezerv pečlivě provádí schvalovací tým aktivních členů organizace Dobrý skutek.

Pokud jste jakýmkoli omylem přišli o Potvrzení daru, napište nám

Napište nám přes kontaktní formulář , zašleme Vám Potvrzení o daru se správnými údaji.

Veškeré příchozí i odchozí platby máte možnost jednoduše sledovat na našem transparentním účtu a v seznamu dárců u konkrétního klienta, kterému byl váš dar zaslán. Seznam již dříve obdarovaných klientů naleznete v sekci Komu jsme pomohli

Pošlete nám e-mail na adresu: info@dobryskutek.cz. Dříve než nám kontakt na potenciálního žadatele zašlete, přečtěte si několik informací o podmínkách, které musí žadatel splňovat, viz Pokyny pro žadatele.

Podle zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb. mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické i právnické osoby.

Fyzické osoby mohou odečíst dar od základu daně tehdy, přesáhne-li úhrnná hodnota jejich darů v kalendářním roce 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

U právnických osob lze hodnotu daru odečíst od základu daně v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Potvrzení o daru pro daňové účely zasíláme vždy začátkem kalendářního roku za všechny dary, které jsme obdrželi v předchozím roce.

Čistá sbírka je sbírka bez garance dosažení cílové částky.

Dobrý skutek může ve výjimečných případech schválit klientovi žádost o finanční dar bez záruky dosažení požadované částky, tj. bez možnosti dorovnání z rezervních fondů spolku. Zveřejnit tzv. Čistou sbírku umožňujeme zpravidla klientům, kteří u naší organizace již vyčerpali stanovený limit daru (100 000 Kč).

Podmínkou je, že si žadatel sám aktivně hledá dárce z řad svých přátel, kamarádů a známých. Dobrý skutek je pouze “prostředníkem”, který finanční dary shromažďuje a vystavuje Potvrzení o daru, a tím sbírku legalizuje.

Na “Čistou sbírku” mohou přispívat všichni dárci, kteří si ji vyberou na webových stránkách mezi ostatními žádostmi. Není-li cílové částky dosaženo, může výbor schválit žadateli změnu účelu daru. V opačném případě může být vybraná částka rozdělena mezi ostatní klienty.

Adopce Dobrého skutku je projekt dlouhodobé finanční pomoci pro klienty v těžké životní situaci. Vybraný klient je tzv. adoptován jedním či několika dárci, a ti mu fixní měsíční částkou přispívají na požadovaný účel. Podpůrná částka pro jednoho klienta činí průměrně 3 000 Kč za měsíc. Pomoc je přislíbena na jeden rok, ale podpora klientů a pomoc dárců trvá většinou i několik let.

Projekt Adopce Dobrého skutku odstartoval v roce 2006 s pěti klienty, kteří získali své virtuální „adoptivní rodiče“ z řad spolupracovníků Broker Consulting. Během let se postupně přidávali další dárci a přibývali další „adoptovaní“ klienti.

V současnosti máme v projektu Adopce DS zapojeno 11 klientů a 35 adoptivních rodičů. Ročně se tak podaří nashromáždit pro každého klienta průměrně 30 000 Kč. Účelem podpory je nejčastěji úhrada asistenčních a odlehčovacích služeb, terapií a potravinových doplňků.