Finanční dar musí být připsán na náš účet do 14 dnů od obdržení potvrzovacího emailu. Pokud dar nebude do této lhůty na našem účtu, bude plánovaný dar stornován.

V takovém případě si, bohužel, musíte vybrat jiného klienta nebo nechat výběr na nás. Vybereme takového klienta, který váš dar nejvíce potřebuje.

Napište nám přes kontaktní formulář, zašleme vám smlouvu znovu se správnými údaji.

U pravidelného dárcovství výběr klienta není možný (s výjimkou Adopce DS). Pravidelné dary tvoří tzv. finanční rezervy, jimiž doplňujeme žádosti do 20 000 Kč a žádosti, které se přes webové stránky neplní dostatečně rychle nebo jejichž naplnění spěchá. Rozdělování rezerv pečlivě provádí schvalovací tým aktivních členů organizace Dobrý skutek.

Pokud jste jakýmkoli omylem přišli o Potvrzení daru, napište nám

Napište nám přes kontaktní formulář , zašleme Vám Potvrzení o daru se správnými údaji.

Veškeré příchozí i odchozí platby máte možnost jednoduše sledovat na našem transparentním účtu a v seznamu dárců u konkrétního klienta, kterému byl váš dar zaslán. Seznam již dříve obdarovaných klientů naleznete v sekci Komu jsme pomohli.

Pošlete nám e-mail na adresu: info@dobryskutek.cz. Dříve než nám kontakt na potenciálního žadatele zašlete, přečtěte si několik informací o podmínkách, které musí žadatel splňovat, viz Pokyny pro žadatele.

Podle zákona o daních z příjmu 586/1992 Sb. mají nárok na odečtení daru ze základu daně všechny fyzické i právnické osoby.

Fyzické osoby mohou odečíst dar od základu daně tehdy, přesáhne-li úhrnná hodnota jejich darů v kalendářním roce 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

U právnických osob lze hodnotu daru odečíst od základu daně v případě, kdy celková hodnota darů za celý rok činí alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Potvrzení o daru pro daňové účely zasíláme vždy začátkem kalendářního roku za všechny dary, které jsme obdrželi v předchozím roce.

Čistá sbírka je sbírka bez garance dosažení cílové částky.

Dobrý skutek může ve výjimečných případech schválit klientovi žádost o finanční dar bez záruky dosažení požadované částky, tj. bez možnosti dorovnání z rezervních fondů spolku. Zveřejnit tzv. Čistou sbírku umožňujeme zpravidla klientům, kteří u naší organizace již vyčerpali stanovený limit daru (100 000 Kč).

Podmínkou je, že si žadatel sám aktivně hledá dárce z řad svých přátel, kamarádů a známých. Dobrý skutek je pouze “prostředníkem”, který finanční dary shromažďuje a vystavuje Potvrzení o daru, a tím sbírku legalizuje.

Na “Čistou sbírku” mohou přispívat všichni dárci, kteří si ji vyberou na webových stránkách mezi ostatními žádostmi. Není-li cílové částky dosaženo, může výbor schválit žadateli změnu účelu daru. V opačném případě může být vybraná částka rozdělena mezi ostatní klienty.

Adopce Dobrého skutku je projekt dlouhodobé finanční pomoci pro klienty v těžké životní situaci. Vybraný klient je tzv. adoptován jedním činěkolika dárci, a ti mu fixní měsíční částkou přispívají na požadovaný účel. Podpůrná částka pro jednoho klienta činí průměrně 3 000 Kč za měsíc. Pomoc je přislíbena na jeden rok, ale podpora klientů a pomoc dárců trvá většinou i několik let.

Projekt Adopce Dobrého skutku odstartoval v roce 2006 s pěti klienty, kteří získali své virtuální „adoptivní rodiče“ z řad spolupracovníků Broker Consulting. Během let se postupně přidávali další dárci a přibývali další „adoptovaní“ klienti.

V současnosti máme v projektu Adopce DS zapojeno 11 klientů a 35 adoptivních rodičů. Ročně se tak podaří nashromáždit pro každého klienta průměrně 30 000 Kč. Účelem podpory je nejčastěji úhrada asistenčních a odlehčovacích služeb, terapií a potravinových doplňků.